Kurs UEFA B dedykowany kobietom

PZPN zorganizuje w ramach realizacji programu UEFA "Coach Development Project For Women" kurs UEFA B dla kobiet.


Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na maj/czerwiec 2021 roku, a minimalny czas trwania kursu to około 5 miesięcy (minimum 160 godzin zajęć). Polski Związek Piłki Nożnej podejmie starania, by znaczna część opłaty za kurs, koszty noclegów oraz wyżywienia zostały pokryte przez UEFA. Koszt dojazdu spoczywać będzie na uczestniczkach.

Szkoła Trenerów PZPN ogłosi od 18 stycznia do 5 lutego br. otwarty nabór na kurs poprzez platformę PZPN24. Kwalifikacje na kurs otrzymają osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin wstępny.

Sesje kursu będą zorganizowane w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej oraz w Łodzi. Zajęcia programowe będą odbywać się w dniach poniedziałek - środa w ostępach 3-4 tygodniowych, a spotkania w mikro-grupach pomiędzy sesjami. Wymagana będzie 100% frekwencja na kursie.

Kandydatki winny posiadać minimum ważną licencję Grass C oraz minimum roczny staż pracy z dyplomem Grass C (dyplom musi być wydany przed 18 stycznia 2020 r.).

Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.